Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Vlaamse Ardennen vormt een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister, dankzij de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Het is afwisselend, veelzijdig en uitdagend en vraagt om vooral wandelend ontdekt te worden. Panoramische uitzichten en een ruim aanbod aan natuurschoon en klein historisch erfgoed is rijkelijk aanwezig.

OVER HET PROJECT

Een streek om te ontdekken

De rol van het Vlaamse Ardennenlandschap wordt momenteel onvoldoende uitgespeeld. Talrijke landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, natuurreservaten, grote en kleine openbare bossen, parken, beschermde landschappen, stiltegebieden en speciale beschermde zones dragen dit landschap. Ze staan evenwel op zich en komen zelden nooit in het toeristisch en recreatief netwerk aan bod. Slechts enkele natuur- en bosgebieden zijn bekend bij een ruimer publiek vooral omdat er specifieke attracties zoals horeca of recreatieve infrastructuur aanwezig is. Voor een publiek dat een meer belevingsvolle verpozing zoekt, is het aanbod beperkt.

Het project beoogt de landschappelijke authenticiteit van de Vlaamse Ardennen te bevestigen en naar een hoger niveau te tillen. Concreet betekent dit dat de mogelijkheden worden onderzocht om het landschap in zijn geheel “beleefbaar” en “toegankelijk” te maken en dit zowel voor de streekbezoeker als de streekbewoner. Het wil ook de streekidentiteit en de baseline ‘Vlaanderens Mooiste Landschap’ kracht bijzetten. Het landschap is daarin de belangrijkste troef en staat centraal maar vraagt om nieuwe innovatieve ideeën en initiatieven rond landschapsbehoud en landschapsbeleving evenals naar een geïntegreerde werking en éénduidige communicatie daarrond.

Het project stelt 4 doelen voorop

De landschappelijke kwaliteiten en troeven van het Vlaamse Ardennenlandschap detecteren, bevestigen en opwaarderen i.f.v. een toeristische en recreatieve landschapsbeleving en voor een zo breed mogelijk publiek. De landschappelijke dragers en sterkhouders worden in beeld gebracht en er wordt naar samenhangende structuren gezocht teneinde het geheel bevattelijk te maken onder het motto “beleef en begrijp wat je ziet”.

Het tussenliggende gebied landschappelijk versterken in functie van een recreatieve geleiding van de gebiedsbezoekers en met de bedoeling om de doorstroming tussen de individuele gebieden te verbeteren. Daarbij wordt de aandacht gevestigd op de elementen die het landschap vorm geven.

De middelen ter beschikking stellen om het landschap in zijn geheel te beleven en een mogelijke invulling ervan beproeven. Het betrekken van de bestaande infrastructuur en lokale economie is een belangrijk aandachtspunt.

De nieuwe mogelijkheden voor een totale landschapsbeleving kenbaar en toegankelijk maken via bestaande communicatiekanalen en veel gebruikte media.

Onze aanpak

We gaan in de Vlaamse Ardennen op zoek naar plaatsen waar belevingsvolle elementen aanwezig zijn. Vooral naar die plekken die tot nu toe verscholen liggen en onontdekt bleven. Dat kunnen mooie (ver)zichten of unieke en voor onze streek kenmerkende landschappen zijn. Maar het kunnen ook opmerkelijke of bijzondere landschapselementen, geologische verschijnselen of uitzonderlijke landschapsstructuren, vegetaties en habitats zijn. We zoeken eveneens opmerkelijke landbouwgebruiken, -teelten en -dierenrassen. Verder komen ook monumenten, kasseiwegen en andere infrastructuren in aanmerking die zijn opgetrokken uit gesteenten uit onze regio of op een andere wijze verband houden of refereren naar een landschapsgebruik.

De inventarisatie gebeurt grotendeels door vrijwilligers. Daarvoor worden initiatieven opgezet om zoveel mogelijk verenigingen, waaronder heemkundige kringen, recreatieve verenigingen, natuur- en regioverenigingen maar ook bewoners en streekbezoekers, bij de inventarisatie te betrekken. Aansluitend worden gerichte contacten gelegd met minder voor de hand liggende partners. Maar ook jij kan je steentje hiertoe bijdragen. De vrijwilligers bezoeken het landschap en brengen belevingsvolle plekken in kaart of leveren ideeën voor een landschappelijke inrichting van een plek. Het plan wordt begeleid door deskundigen van de verschillende partners en participanten. De talrijke bezienswaardigheden worden geclusterd en gekoppeld aan een thema of verhaallijn evenals aan een landschappelijke entiteit en belevingsroute

Werkingsgebied

Het project valt binnen deze regio, ons werkingsgebied :

werkgebied.png

PARTNERS & PARTICIPANTEN

Het project 'Landschapsbeleving' is een initiatief van:

regionaal-landschap-vlaamse-ardennen.jpgnatuurpunt-vlaamse-ardennen-plus.jpgtoerisme vlaamse ardennen.jpg

Het project kwam tot stand met de financiële steun van Leader, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. 

europees-landbouwfonds-voor-landschapsontwikkeling.jpgprovincie-oost-vlaanderen.jpgLeader -vlaanderen-2015-2020-apart-logo.jpg